You are here: Home หน้าหลัก ดาวน์โหลดเอกสาร

Categories

พ.ร.บ./กฎกระทรวง/ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสถาบันการพลศึกษา

พ.ร.บ./กฎกระทรวง/ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสถาบันการพลศึกษา ( 6 Files )

พ.ร.บ./กฎกระทรวง/ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสถาบันการพลศึกษา

ระเบียบ/ข้อบังคับ

ระเบียบ/ข้อบังคับ ( 30 Files )

ระเบียบ/ข้อบังคับ ของสถาบันการพลศึกษา

สรุปมติที่ประชุมสภาสถาบัน

สรุปมติที่ประชุมสภาสถาบัน ( 96 Files )

สรุปมติที่ประชุมสภาสถาบัน

สรุปมติที่ประชุมสภาวิชาการ

สรุปมติที่ประชุมสภาวิชาการ ( 21 Files )

สรุปมติที่ประชุมสภาวิชาการ

ประกาศต่างๆ

ประกาศต่างๆ ( 87 Files )

ประกาศต่างๆของสถาบันการพลศึกษา

ดาวน์โหลดของหน่วยงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

  • ดาวน์โหลดมาใหม่

  • ดาวน์โหลดยอดนิยม