You are here: Home
อีเมล พิมพ์ PDF

การประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 7

7th Institute of Physical Education International Conference 2017

สถาบันการพลศึกษาได้ดำเนินการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 7 ประเด็น “การกีฬา สุขภาพ นันทนาการและการท่องเที่ยว : เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ” (Theme : Sports Health Recreation and Tourism : The Added Economic Value)” ซึ่งได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นายกสภาสถาบันการพลศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี    นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ซึ่งการประชุมวิชาการนานาชาติในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ

การประชุมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวนประมาณ 500 คน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 7 คน จากประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมนี เกาหลีใต้ และไทย นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอบทความทางวิชาการในแบบปากเปล่า จำนวน 48 เรื่อง และแบบโปสเตอร์ จำนวน 70 เรื่อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการกีฬา สุขภาพ นันทนาการและการท่องเที่ยวของประเทศต่อไป