You are here: Home
อีเมล พิมพ์ PDF

icon ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก ภาค ข เพื่อการสอบแข่งขันและบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา

icon รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก ภาค ข แนบท้ายประกาศสถาบันการพลศึกษา (๑) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

icon รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก ภาค ข แนบท้ายประกาศสถาบันการพลศึกษา (๑) กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

icon ายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก ภาค ข แนบท้ายประกาศสถาบันการพลศึกษา (๑) กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

icon รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก ภาค ข แนบท้ายประกาศสถาบันการพลศึกษา (๑) กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒธรรม

icon รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก ภาค ข แนบท้ายประกาศสถาบันการพลศึกษา (๑) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ

icon รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก ภาค ข แนบท้ายประกาศสถาบันการพลศึกษา (๑) กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

icon รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก ภาค ข แนบท้ายประกาศสถาบันการพลศึกษา (๑) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

icon รายละเอียดสถานที่สอบแข่งขัน แนบท้ายประกาศสถาบันการพลศึกษำ (๒)