You are here: Home
อีเมล พิมพ์ PDF

โครงการประกวดนวัตกรรมกิจกรรมทางกายการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ

ของสถาบันการพลศึกษา

วันที่ 4 พฤษภาคม 2560  ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี

ดาวน์โหลด icon การส่งผลงานเข้าร่วม ประกวดนวัตกรรมกิจกรรมทางกายการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2560