You are here: Home
อีเมล พิมพ์ PDF

(ร่าง)

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์พร้อมหลังคาคลุม

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด icon (ร่าง)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์พร้อมหลังคาคลุม

icon (ร่าง)เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์พร้อมหลังคาคลุม