You are here: Home
อีเมล พิมพ์ PDF

วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ครบรอบ 14 ปี

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถือกำเนิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545  ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พุทธศักราช 2545

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดำเนินการอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจให้ประชาชนในทุกระดับชั้นได้มีโอกาสในการออกกำลังกายและมีส่วนร่วมในการกีฬาตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงการไปสู่ความเป็นเลิศ ให้การสนับสนุนทั้งในด้าน สนามและอุปกรณ์กีฬาในทุกมิติและทุกระดับ โดยระดมทุกหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมผลักดัน และหนึ่งในนั้นคือ สถาบันการพลศึกษา

นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา รองอธิการบดี/ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬา และผู้บริหารทุกภาคส่วน เข้าร่วมงาน ครบรอบ 14 ปี “วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา” โดยมีท่านกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรุงเทพมหานคร