You are here: Home
อีเมล พิมพ์ PDF

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 "พลศึกษาเกมส์"

ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 9 กันยายน 2559

ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่

เมื่อวันพุธที่ 31 สิงหาคม  2559 เวลา 16.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชวนี ทองโรจน์  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 “พลศึกษาเกมส์”  โดยมี นายปริวัฒน์  วรรณกลาง อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา และคณะผู้บริหารเข้าร่วม ซึ่งการแข่งขันกีฬาดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่  31 สิงหาคม – 9 กันยายน 2559  ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่

สามารถชมบรรยากาศการแข่งขันและผลการแข่งขันได้ที่ http://www.ipegames41.com/