You are here: Home
อีเมล พิมพ์ PDF

พิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 6

ประเด็น “กีฬากับการท่องเที่ยวในศตวรรษที่ 21”

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 นางกอบกาญจน์  วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มอบหมายให้นายพงษ์ภานุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 6 ประเด็น “กีฬากับการท่องเที่ยวในศตวรรษที่ 21” โดยมี นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่  6 – 8 กรกฎาคม 2559  ณ  โรงแรมทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพมหานคร โดยมีนักวิชาการ นักวิจัย นิสิตและนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน ด้านพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา สุขภาพ นันทนาการและการท่องเที่ยว ทั้งภายในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียนและนานาชาติเข้าร่วม