You are here: Home
อีเมล พิมพ์ PDF

การประชุมราชการผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 3/2559 (ประชุมสัญจร)

สถาบันการพลศึกษา ได้จัดการประชุมราชการผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 3/2559 (ประชุมสัญจร) โดยมีนายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา เป็นประธานในการประชุม พร้อมทั้งผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันการพลศึกษาเข้าร่วมประชุม ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี