You are here: Home
อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศสถาบันการพลศึกษา

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้การสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

ในระดับชำนาญงาน

ดาวน์โหลด icon ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ เพื่อเลื่อนระดับบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2) ฯ