You are here: Home
อีเมล พิมพ์ PDF

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพและสมรรถภาพ

บุคลากรสายสนับสนุนในหน่วยงานส่วนกลาง สถาบันการพลศึกษา

สถาบันการพลศึกษา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพและสมรรถภาพบุคลากรสายสนับสนุนในหน่วยงานส่วนกลาง สถาบันการพลศึกษา โดยมีนายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีสถาบันการพลศึกษาเป็นประธาน

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรมีสมรรถนะในการทำงานเหมาะสมกับตำแหน่ง สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้จากการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน ไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ในระหว่างวันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องโถง ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี