You are here: Home
อีเมล พิมพ์ PDF

งานแถลงข่าว โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านกีฬาและนันทนาการในเด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษา หลังเลิกเรียน

สถาบันการพลศึกษา ได้จัดงานแถลงข่าวโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านกีฬาและนันทนาการในเด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษา หลังเลิกเรียน โดยมีนายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา และนางศกุนตลา สุขสมัย รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมแถลงข่าว เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสราสินี ชั้น 1 โรงแรมกานต์มณี พาเลซ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร