You are here: Home
อีเมล พิมพ์ PDF

การประชุมสภาสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 4/2559

สถาบันการพลศึกษา ได้จัดการประชุมสภาสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 4/2559 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม นายกสภาสถาบันการพลศึกษาเป็นประธานในการประชุมพร้อมทั้งคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องของสถาบันการพลศึกษาเป็นผู้ชี้แจงในการประชุมครั้งนี้ ในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องปรชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 อาคารสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร