You are here: Home กลุ่มกิจการสภา
อีเมล พิมพ์ PDF

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน

ของสำนักงานอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา

     นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา นายวัชรินทร์ ขี่ทอง รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร ได้เห็นความสำคัญของบุคลากรสายสนับสนุนโดยจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนของสำนักงานอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา ซึ่งมีกิจกรรม 2 วัน กำหนดจัดระหว่าง 6-8 กรกฎาคม  2557 ณ บึงฉวากรีสอร์ท อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยเชิญอาจารย์พสิษฐิ์ เรืองวิริยะกุล มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
 - การสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน (Attitude & Mindset)
 - การเสริมสร้างการทำงานร่วมกันเป็นทีม (Team Work & Relationship) 
 - การบริการและจิตสำนึกรักองค์กร (Serve& Happiness Workplace)
 - การเสริมสร้างภาพลักษณ์สำหรับผู้บริหาร (Personality Development)                     
 - การเสริมสร้างภาวะผู้นำและอุปนิสัยแห่งความสำเร็จ (Leadership Skills & Behavior)

ชมอัลบั้มภาพกิจการ คลิก