You are here: Home
อีเมล พิมพ์ PDF

 สรุปการประชุมราชการผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 2/2557

(การประชุมสัญจร) 

วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2557

ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ

 

ดาวน์โหลด icon สรุปมติการประชุมราชการผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 2/2557